Arbetsmiljöpolicy

  • Inom vårt företag har vi en verksamhet som kan innehålla arbetsmiljörisker
  • Företaget och de anställda skall följa lagar, föreskrifter och normer som samhället ställer på verksamheten.
  • Vi är medvetna om att arbetsmiljön är mer än bara frånvaro av risker
  • Att trivas med och utvecklas i sitt arbete och att arbeta på säkra arbetsplatser är viktigt då det skapar trygghet i det dagliga arbetet
  • En öppen attityd och diskussioner med samtliga anställda är viktigt för att ge de anställda möjlighet att utvecklas i sitt arbete
  • Utbildning och information inom miljöarbetet samt produkter och material som vi använder sker regelbundet
  • I det dagliga arbetet skall varje anställd visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö
  • Det förekommer på var och en, inte bara att följa regler, instruktioner och rutiner utan också att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö
  • Inför t.ex. beslut om nyinvesteringar eller förändringar i verksamheten, skall arbetsmiljöfrågorna diskuteras, riskerna undersökas och konsekvenserna bedömas i samverkan med de anställda
  • Åtgärder skall därefter vidtas, för att så långt som möjligt förebygga negativa effekter och minimera risker